Volební program 2014 - 2018

K jednotlivým projektům a problémům města budeme přistupovat dle reálných možností rozpočtu, budeme věnovat hodně energie získávání prostředků především z různých dotačních titulů. Je pro nás důležité kvalitní dokončení velkých rozpracovaných investic, jakými jsou krytý bazén, sportovní hala a další. Velkou váhu klade­me na spolupráci se Škoda Auto. Program jsme rozdělili do devíti základních oblastí. Naše vize a konkrétní kroky v těchto oblastech jsou dlouhodobého charakteru.

Doprava

Aktuálně je jedním z největších problémů Mladé Boleslavi hustota automobilové dopravy. Budeme aktivně řešit její negativní dopady, zaměříme se na rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy, tj. automobilové, pěší, cyklo a MHD. Mezi naše priority patří zavedení parkovacího systému a dobudování páteřních cyklostezek po městě. Společně se Škoda Auto budeme hledat řešení problémů, které vznikají při dojíždění za prací.

Automobilová doprava

 • Zavedení jednotného parkovacího systému, který bude přednostně zajišťovat parkovací kapacity pro bydlící. Půjde o systém reflektující požadavky občanů, kteří jsou postupně s projektem seznamováni na setkáních v jednotlivých lokalitách Mladé Boleslavi.
 • Spolupráce se Středočeským krajem na dokončení Severovýchodní tangenty (Bondy Centrum – Interspar)
 • Rozšíření Třídy Václava Klementa (Bondy Centrum – Kosmonosy)
 • Podpora vzniku sjezdu do průmyslové zóny u Řepova z dálničního nájezdu do Kosmonos, tím zároveň ulevíme kapacitně nedostačujícímu úseku komunikace Olympia – Řepov
 • Pokračování v kvalitní údržbě a opravách městských komunikací

Cyklodoprava

 • Dokončení páteřních cyklostezek po městě s cílem propojit Severní sídliště s centrem města
  • Bondy Centrum – Interspar
  • Interspar – Náměstí Míru
  • Náměstí Míru – Severní sídliště
 • Úseky mimo páteřní cyklotrasy řešit levnými metodami (piktogramy, značením)
 • Bezpečné a pohodlné výjezdy z městských cyklostezek na cyklotrasy vedoucí v okolí města
 • Pokračování projektu Greenway Jizera a podpora budování a upravování cyklotras v okolí města
 • Zmapování možnosti vytvoření tzv. singletreku v lokalitě Chlum
 • Vhodné doplňování infrastruktury pro cyklisty (bezpečné stojany, podpora projektu půjčovny kol Českých drah - ČD BIKE a další)
 • Spolupráce s Asociací měst pro cyklisty

MHD

 • Obnova a modernizace vozového parku
 • Kvalitní autobusové zastávky, pokud možno zastřešené s kvalitním nástupištěm
 • Snaha o rozšíření čipových karet mezi co největší okruh uživatelů
 • Optimalizovat trasy autobusů, případně výši ceny jízdného, na základě nasbíraných dat ze systému čipových karet

Pěší doprava

 • Rozšiřování bezpečných a osvětlených přechodů
 • Oprava a údržba chodníků
 • „legalizace“ vyšlapaných běžně užívaných cest

Aktivně strávený volný čas a sport

Je pro nás nesmírně důležité pokračovat ve vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času pro lidi všech věkových skupin žijících v Mladé Boleslavi. I nadále budeme budovat a modernizovat volnočasové zázemí po městě. Zároveň je pro nás velmi důležitou oblastí podpora sportu. Budeme pracovat na budování zázemí pro jednotlivé sporty. Budeme podporovat vznik a provoz sportovních center pro práci s mládeží (akademií) a sport obecně z rozpočtu města.

Aktivně strávený volný čas

 • Vznik nových hřišť v lokalitách tam, kde je třeba. Souvisí se zmapováním dalších neudržovaných ploch na sídlištích a mezi panelovými domy
 • Opravy a výměny povrchů, herních prvků a zázemí na jednotlivých hřištích
 • Hledání prostředků, především dotačních, pro vznik dalších volnočasových areálů.
 • Skatepark, zastřešená horolezecká stěna, fit parky pro seniory, dětská a sportovní hřiště, venkovní posilovny a další
 • Bezpečné výjezdy z cyklostezek na cyklotrasy v okolí Mladé Boleslavi

Sport

 • Navážeme na postupné budování a vytváření infrastruktury pro jednotlivé sporty.
 • Vytváření podmínek pro vznik sportovních center (akademií) pro práci s mládeží, podpora těchto center
 • Podpora sportovních organizací (sportů) působících v Mladé Boleslavi z rozpočtu města. Důraz bude kladen na kvalitu práce s mládeží a působení v celostátních soutěžích.
 • Prostory na halách a tělocvičnách uvolňovat s důrazem uspokojení požadavků Boleslaváků (mládež, organizované sporty, rekreační sportovci).
 • Snaha přilákat do města soustředění a utkání např. reprezentační výběrů. Podpora pořádání turnajů, především v termínech, kdy jsou kapacity sportovních zařízení nenaplněny. Cílem je nalákat veřejnost na zajímavé události a zároveň optimalizovat provoz sportovišť a podpořit místní živnostníky.

Spolupráce se Škoda Auto a dalšími subjekty působícími v našem regionu

Budeme pokračovat v projektu vzájemné spolupráce Škody Auto a města, jehož vznik jsme v roce 2010 iniciovali. Škoda Auto je zdejším stěžejním zaměstnavatelem a solidní životní úroveň ve městě a okolí je především její zásluhou. Budeme tedy aktivně naslouchat potřebám společnosti a budeme vytvářet vhodné podmínky pro její fungování ve městě. Vedle toho chceme rozšířit spolupráci na další podnikající subjekty působící v regionu. Chceme vycházet vstříc potřebám místních živnostníků a podnikatelů.

Okruhy spolupráce s ostatními

 • Doprava – automobilová
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí
 • Volnočas a sport
 • Kultura

Bezpečnost

Téma pocitu bezpečí patří vedle dopravy a parkování k problémům, na které si lidé v Mladé Boleslavi nejvíce stěžují. Je to i přesto, že naše městská policie je dlouhodobě vyhodnocována jako druhá nejlepší v České republice. Budeme vytvářet kvalitní podmínky pro její fungování a navážeme na její působení ve městě. Velký důraz klademe na oblast prevence, práci s lidmi bez domova a zaměření se na nejproblematičtější lokality města. Důležitá je kvalitní spolupráce mezi městskou policíí a státní policií.

 • Investice do vybavení tak, abychom usnadnili a zefektivnili práci městské policie
  • Pořízení informačního systému, ideálně MEMPHIS, který výrazně zefektivní práci strážníků v terénu
  • pořízení kol pro rychlejší kontrolu rozsáhlejších lokalit typu Radouč a Štěpánka
  • obnova vozového parku
  • investice do vybavení strážníků
 • Pokračování preventivních programů pro všechny věkové skupiny, jejich rozšiřování dle potřeb
  • Mateřské školky – Program „Bezpečné chování“ s praktickou výukou na mobilním dětském dopravním hřišti
  • Základní a střední školy, učiliště – Programy „Základy právního vědomí“, „Bezpečný internet“
  • Senioři – Programy „Jak se ubránit podvodníkům“, „Stop násilí na seniorech“
 • Pravidelná kontrola a evidence lidí bez domova
  • Lidé bez domova (cizí národností a přistěhovalci) důsledně kontrolovat a „šlapat jim na paty“ tak, aby odjeli řešit své problémy do místa svého trvalého bydliště
  • Lidé bez domova z MB
   • poskytovat jim aktuální informace o organizacích, které jim dokážou podat pomocnou ruku případně řešit aktuální situaci
   • monitorovat a evidovat výskyt těchto lidí, aby především v zimním období nedocházelo k újmám na zdraví
   • důsledná kontrola dodržování zákonů a vyhlášek města
 • Důsledná kontrola majitelů psů venčících své psy bez vodítka
 • Pokračování v každodenní kontrole heren vč. kontroly dodržování vyhlášky omezující jejich fungování
 • Monitoring výskytu drog ve městě. Důraz na sběr injekčních stříkaček především v okolí dětských hřišť
 • Kontrola dodržování dalších vyhlášek města (noční klid, konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích…)

Kultura

Budeme pokračovat v podpoře městského divadla a v pořádání tradičních a oblíbených městských akcí. Zároveň přehodnotíme konání těch méně zajímavých s důrazem na kvalitu na úkor kvantity. Budeme se snažit využívat nově vzniklých prostor města k realizaci menších projektů. Smysluplné projekty občanských sdružení a jiných subjektů budeme podporovat formou grantů nebo přímo z rozpočtu města. Je pro nás důležité efektivní hospodaření divadla a Kultury města Mladá Boleslav a.s.

 • Podpora činnosti městského divadla
 • Pořádání zavedených a oblíbených městských akcí
 • Přehodnocení konání některých větších akcí s důrazem na jejich kvalitu, obsah a pestrost
 • Větší podpora netradičního umění
 • Využití zrekonstruovaných prostor jako je galerie města, malá scéna městského divadla, Altánek na Štěpánce, parčík na parkovacím domě a dalších prostor města ke konání různých kulturních akcí
 • Podpora konání větších festivalů různého typu
 • Podpora pravidelných koncertů atraktivních hudebních skupin
 • Podpora kulturních organizací, nabídnutí prostor vysokým uměleckým školám Technické univerzity v Liberci, UMPRUM v Praze a dalším
 • Snaha získat dotační prostředky na zlepšení zázemí v Domu kultury Mladá Boleslav

Školy a školky

Je důležité sledovat demografický vývoj a předpokládat vznik možných problémů. Rozšiřování vzniku nových míst ve školkách pro boleslavské děti. Zvýšit informovanost o nabídkách soukromých školek nebo dětských klubů. Budeme naslouchat a v rámci možností realizovat potřeby ředitelů na investice do budov a zázemí. Součinnost při vyhledávání dotací, jak na zlepšování vybavení, tak především na zkvalitnění výuky. V tomto ohledu je důležitá i spolupráce se Škoda Auto.

 • Navýšení prostředků na opravy škol a školek v rozpočtu města
 • Vybudujeme další místa ve školkách
 • Využijeme dotací na zlepšení zázemí škol a školek
 • Podpora „měkkých“ projektů zaměřených na zvýšení kvality výuky
 • Podpora spolupráce mezi školkami, základními a středními školami a Škoda Auto
 • Podpora fungování jeslí v Mladé Boleslavi

Senioři

Musíme zachytit trend stárnutí populace v Mladé Boleslavi, který pomalu přináší tlak na zvyšování kapacit seniorského bydlení. Pro nás je logickou prioritou dostupnost a kvalita sociálních služeb pro seniory zajišťovaných veřejným sektorem, ale nebráníme se podpoře rozšíření komerčních služeb pro seniory tak, aby nabídka služeb pro tuto skupinu obyvatel byla ve městě co nejpestřejší a oslovila například i rodiny s vyššími příjmy. Budeme naslouchat požadavkům na tvorbu zázemí pro volnočasové aktivity a budeme z městského rozpočtu podporovat smysluplné akce a projekty. Zvýšíme informovanost o aktivitách jednotlivých klubů seniorů, případně akcí týkajících se této skupiny obyvatel.

 • Investice do stávajícího zázemí, kdy chceme zlepšovat kvalitu bydlení v celkem 175 bytech v domech s pečovatelskou službou, které město vlastní
 • V žádném případě nesnižovat počet bytů pro seniory
 • Podpora vzniku nových objektů pro seniory
 • Budování volnočasových prostor v lokalitách, kde má smysl
 • Podpora organizovaných skupin seniorů
 • Podpora smysluplných akcí a projektů z městského rozpočtu
 • Větší informovanost o činnosti klubů a jejich akcí

Životní prostředí

Budeme se snažit vytvářet zdravé životní podmínky ve městě, které je významně zatíženého průmyslovou výrobou a dopravou. Budeme prosazovat koncepci zdravého zeleného města s pevným generelem zeleně jako nedílné součásti všech realizovaných stavebně projektových akcí ve městě. Chceme využít a zvelebit další lokality města. Je nutné dořešit zpracování komunálního odpadu. Zároveň budeme hledat a zkoumat zdroje, které znečišťují ovzduší v Mladé Boleslavi. Pokusíme se nalézt řešení pro občany žijící v lokalitě „Zalužanská“, které trápí hluk a splodiny z nadměrné kamionové dopravy.

 • Další analýzy a ověření výsledků měření zdrojů znečištění ve městě
 • Dořešit zpracování komunálního odpadu a ukončení fungování skládky na Michalovicích
 • Prosazovat koncepci zdravého zeleného města s pevným generelem zeleně
 • Posílit důležitost upravené parkové a komunální zeleně v prostorách města
 • V připravovaném územním plánu města respektovat potřeby obyvatelstva pro zklidnění přetížených částí města
 • Zatraktivnění koridoru Jizery pro rekreaci (např. výstavba „transbordéru“ přes Jizeru)
 • Při rozšiřování parkovacích míst budeme myslet na udržení nebo adekvátní nahrazení zeleně
 • Podpora projektů tématicky věnovaných oblasti životního prostředí
 • Společně se Škoda Auto hledání vhodných lokalit pro sázení stromů, v rámci projektu za jedno vyrobené auto, vysazený strom
 • Řešení problému v lokalitě „Zalužanská“
 • Zmapování neudržovaných ploch na sídlištích a mezi panelovými domy. Jejich efektivní revitalizace se zaměřením na výsadbu zeleně a výstavbu dalších hřišť

Cestovní ruch, dotace, příměstské části, sociální oblast a další

Je důležité využít potenciál celkem 150 tisíc návštěvníků Muzea Škoda. Chceme nalákat tyto lidi do města a pomoci tak místním živnostníkům. V rámci Integrovaného rozvoje území čerpat dotace, které budou řešit problémy nejenom města, ale širšího regionu Mladé Boleslavi. Budeme podporovat měkké projekty vedoucí ke zlepšování sociálních problémů ve městě. Důležité je pro nás řešit požadavky příměstských částí Mladé Boleslavi.

 • Rozšířit Metalovou cestu a nabídnout turistům možnost projet si její trasu vláčkem.
 • Úzká spolupráce s Informačním centrem a aktivní řešení požadavků na posílení cestovního ruchu v Mladé Boleslavi
 • Spolupráce s okolními obcemi při řešení komplexního rozvoje regionu (Greenway Jizera, doprava...)
 • Aktivní hledání dotačních titulů a jejich využívání na smysluplné projekty
 • Podpora preventivních programů a opatření vedoucích k lepšímu začleňování „vyloučených“ lidí do společnosti nebo zlepšení nízké finanční gramotnosti
 • Podpora projektů vedoucích k příchodu vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel do města
 • Obecně podpora organizací, které se kvalitně věnují práci s různými sociálními skupinami obyvatel
 • Zasadíme se o další zkrášlení města
 • Postupné řešení požadavků příměstských částí, zachování této položky v rozpočtu města
 • V případě zájmu přesunutí jednání s občany z magistrátu do jednotlivých příměstských částí